Vedtægter for SAMSPIL pr. 16.09.2020

Formål:    
SAMSPILS formål er at være kirkeblad for Rinkenæs Sogn samt formidler af informationer fra foreninger, institutioner, klubber og korps i Rinkenæs 5 gange om året

Medlemmer:             
Alle foreninger (dog ikke politiske), institutioner, klubber og korps fra Rinkenæs Sogn kan optages som medlemmer.

Ledelsen:
SAMSPIL ledes af et repræsentantskab, som består af mindst en repræsentant fra menighedsrådet og en repræsentant fra hver forening, institution, klub eller korps der er medlem.

                 Repræsentantskabet vælger en formand.

Repræsentantskabet vælger en redaktion.

Repræsentantskabet vælger en kasserer.

Repræsentantskabet vælger 2 revisorer.

Alle er på valg hvert år.

Den daglige drift varetages af formanden eller kassereren.

Repræsentantskabet afholder repræsentantskabsmøde hvert år i august / september måned.

Indkaldelse til repræsentantskabsmødet skal være medlemmerne i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse.

Indkaldelse til mødet foretages af formanden.

Repræsentantskabsmødet skal indeholde følgende dagsorden:

1.   Valg af ordstyrer

2.   Beretning ved formanden

3.   Regnskabet aflægges af kassereren

4.   Budget forelægges af kassereren

5.   Valg af formand

6.   Valg af redaktion

7.   Valg af kasserer

8.   Valg af 2 revisorer

9.   Eventuelt

 

For at være beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af medlemmerne være mødt, der rundes op til hele tal ved beregning.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Desuden afholdes et møde i marts / april for at planlægge annoncetegningen

Regnskab:
Kassereren sørger for udarbejdelse af årsregnskab.
Kassereren sørger for regninger til annoncører samt betaling af SAMSPILS fremstilling og udsendelse.

                 Kassereren koordinerer annoncer i bladet. Et andet medlem kan varetage dette og melder resultatet tilbage til kassereren for kontrol af indbetaling.

Økonomi:
Bladets udgifter dækkes af indtægter fra annoncer samt tilskud fra menighedsrådet og øvrige medlemmer efter aftale og formåen.
SAMSPIL skal kunne hvile i sig selv.
Det tilstræbes at SAMSPILS formue kan dække et års udgivelser.

Kontingent og annoncepriser fastsættes hvert år af repræsentantskabet på mødet i marts / april.

Tegningsregler og hæftelse:

Foreningen tegnes af enten formand eller kasserer.
Kasserer har fuldmagt til at disponere fuldt over Samspils bankkontoer via NetBank m.m. og kan her underskrive selv.

Alle deltagende foreninger hæfter solidarisk

                

Ved opløsning tilfalder samtlige SAMSPILS aktiver Rinkenæs Sogns menighedspleje.

Ind- eller udmeldelser:

                 Eventuelle ind- eller udmeldelser skal være formanden skriftlig i hænde
                 inden 1. august i kalenderåret.

 

Vedtægtsændringer:
                 Ændringer af ovenstående vedtægter kan kun finde sted ved et
                 repræsentantskabsmøde og ved alm. flertal.

 

Vedtaget på Repræsentantskabsmødet d. 16. september 2020.