Vedtægter for

SAMSPIL

 

Formål:

SAMSPIL´s formål er at være formidler af informationer fra foreninger, institutioner, klubber og korps i Rinkenæs 5 gange om året

 

Medlemmer:

Alle foreninger (dog ikke politiske) institutioner, klubber og korps optages som medlemmer.

 

Ledelsen:

SAMSPIL ledes af et repræsentantskab, der udgør en repræsentant fra hver forening, institution, klub eller korps.

Repræsentantskabet vælger en redaktion

Repræsentantskabet vælger en kasserer

Repræsentantskabet afholdes hvert år i august måned.

 

Indkaldelse til repræsentantskabsmødet skal være medlemmerne i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse

Indkaldelse til mødet foretages af formanden

 

Repræsentantskabet skal indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af ordstyrer

2. Beretning ved formanden

3. Regnskabet aflægges af kassereren

4. Budget forelægges af kassereren

5. Valg af formand

6. Valg af redaktion

7. Valg af kasserer

8. Valg af 2 revisorer

9. Eventuelt

 

Regnskab:

Kassereren sørger for udarbejdelse af årsregnskab samt udskrivning af regninger til annoncører og betaling for SAMSPIL´s fremstilling og udsendelse

 

Økonomi:

Bladets udgifter dækkes af indtægter fra annoncer og kontingenter. SAMSPIL skal kunne hvile i sig selv.

Kontingent og annoncepriser fastsættes hvert år af repræsentantskabet. Alle deltagere hæfter solidarisk

Ved opløsning tilfalder samtlige SAMSPIL´s aktiver menighedsplejen

 

Ind - eller udmeldelser:

Eventuelle ind - eller udmeldelser skal være formanden skriftlig i hænde inden 1. august i kalenderåret.

 

Vedtægtsændringer:

Ændringer af ovenstående vedtægter kan kun finde sted ved et repræsentantskabs- møde og ved alm. flertal.

                             

Ændret efter vedtagelse på repræsentantskabsmøde pr 29.08.11